Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelő

Balatoni Horgászcentrum Kft. az Ön adatainak kezeléséért felelős adatkezelő; az ez alóli kivételeket a jelen adatvédelmi nyilatkozatban ismertetjük.

Társaságunk kapcsolattartási adatai a következők:

Balatoni Horgászcentrum Kft.

székhely: 8200 Veszprém, Cholnoky Jenő utca 29.,

cégjegyzékszám: 19-09-510138,

adószám 14216033-2-19

képviseli: Fekete Norbert ügyvezető

email: info@pecakunyho.hu 

Érvényességi terület, hatály

Jelen szabályzat hatálya és általános rendelkezései kiterjednek a Társaság valamennyi személyes adatot tartalmazó adatkezelésére, illetőleg valamennyi munkavállalójára.

A személyes adatok kezelésének megengedhetőségét elsődlegesen az Európai Unió 2016/679 rendelete (GDPR), és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.), valamint az egyéb jogszabályok adatvédelemmel kapcsolatos rendelkezései alapján kell megítélni.

Alapelvek

A személyes adatok körébe tartozik egy azonosított vagy azonosítható természetes személlyel kapcsolatos összes információ, köztük pl. nevek, címek, telefonszámok, e-mail címek, szerződéses törzsadatok, szerződéssel kapcsolatos elszámolási és fizetési adatok, amelyek kifejezik egy személy azonosságát.

Társaságunk csak akkor gyűjt, kezel és használ fel személyes adatokat (beleértve IP-címeket is), amikor annak vagy megfelelő jogalapja van, vagy Ön hozzájárulását adta e célból személyes adatai kezeléséhez vagy felhasználásához, pl. regisztrálással. Társaságunk a személyes adatokat az adatvédelmi alapelvek (pl. célhoz kötöttség, korlátozott tárolhatóság) és a vonatkozó jogszabályok (pl. GDPR, Infotv.) szerint kezeli.

Adatkezelési célok, kezelt adatok kategóriái, jogalapok

Mi és az általunk megbízott szolgáltatók az alábbi szerint kezeljük az Ön személyes adatait:

Adatkezelés célja Szolgáltatás teljesítése
Adatkezelés jogalapja Szerződés teljesítése GDPR 6. cikk b)
Személyes adatok köre Azonosító adatok (pl. név, számlázási cím, szállítási cím), Kapcsolattartási adatok (pl. email, telefonszám) Fizetéssel kapcsolatos adatok
Megőrzési idő Megrendeléstől számított 5 év
Adatkezelés célja Érintettel történő kapcsolattartás
Adatkezelés jogalapja Szerződés teljesítése GDPR 6. cikk b)
Személyes adatok köre Azonosító adatok (pl. név) Kapcsolattartási adatok (pl. email, telefonszám)
Megőrzési idő Szolgáltatás teljesítéséig, de legfeljebb 1 évig
Adatkezelés célja Számlázás
Adatkezelés jogalapja Jogi kötelezettség teljesítése GDPR 6. cikk c)
Személyes adatok köre Azonosító adatok (pl. név), Számlázási cím
Megőrzési idő Kiállítás évétől számított 8 év
Adatkezelés célja Szolgáltatás-megszakadások/zavarok helyreállítása és biztonsági okokból
Adatkezelés jogalapja Jogos érdek GDPR 6. cikk f)
Személyes adatok köre Azonosító adatok (pl. IP cím)
Megőrzési idő 30 nap

A személyes adatok forrása

A személyes adatok az érintett önkéntes adatszolgáltatásából származnak. Vállalati megrendelés esetén az adatok forrása a vállalt önálló adatkezelőként történő adatszolgáltatása.

Naplófájlok

Minden alkalommal, amikor az internetet használja, böngészője bizonyos információkat küld, amelyeket Társaságunk úgynevezett naplófájlokban (log files) tárol.

A naplófájlokat a felmerülő zavarok meghatározása céljából és biztonsági okokból (pl. támadási kísérletek tisztázása) 30 napig, majd azt követően töröljük őket. A törlés köréből ki vannak zárva azok a naplófájlok, amelyeket bizonyítási célból meg kell tartani az adott probléma teljes megoldásáig, és eseti alapon ezek a fájlok átadhatók a hatóságoknak.

A naplófájlokban az alábbi információk kerülnek elmentésre:

  • Azon eszköz IP-címe (internet protokoll címe), amelyet a weboldalhoz való hozzáféréshez használnak;
  • Azon weboldal internet címe, amelyről a weboldalhoz hozzáfértek (úgynevezett origin URL vagy referrer URL);
  • Azon szolgáltató neve, amelyet a weboldalhoz való hozzáféréshez igénybe vesznek;
  • Az elért fájlok vagy információk neve;
  • Az adat lekérésének dátuma és időpontja, valamint időtartama;
  • A továbbított adatok mennyisége;
  • Információ a használt operációs rendszerről és internetes böngészőről, ideértve a telepített bővítményeket (pl. Flash Player)
  • http státusz kód (pl.: „A kérés sikeres” vagy „A kért fájl nem található”).

Szolgáltatók (általánosságban)

Társaságunk külső szolgáltatókat bíz meg olyan feladatokkal, mint laboratoriumi szolgáltatások, szerződéskezelés, fizetések kezelése, programozás, adat-hosztolás. Társaságunk a szolgáltatókat körültekintően választja ki, és rendszeresen ellenőrzi őket, különösen olyan szempontból, hogy gondosan kezeljék és védjék az általuk tárolt adatokat. Minden szolgáltató köteles az adatok bizalmas jellegét megőrizni és a törvényi rendelkezéseket betartani.

Az alábbi szolgáltatók adatfeldolgozóinkként járnak el:

Webfejlesztés és támogatás: 

Nyeste Balázs ev. (8984 Petrikeresztúr, Kossuth u. 104/A.)

Tárhely szolgáltató:

Neve: CSB IT Hosting & Consulting BT.
Székhely: 9985 Felsőszölnök, Hármashatár út 33. (Adószám: 27834866-2-18)
A tárhelyszolgáltató adatkezelési tájékoztatója az alábbi linken érhető el: https://www.awh.hu/company/privacy-policy

Pénzforgalmi szolgáltatók

Társaságunk külső pénzforgalmi szolgáltatókat vesz igénybe.

Társaságunk az Ön által a megrendelési folyamat során választott fizetési módtól függően a kifizetések feldolgozása során használt adatokat (pl. bankszámla vagy hitelkártya adatok) a kifizetéssel megterhelt pénzintézetnek vagy a Társaságunk által megbízott pénzforgalmi szolgáltatóknak adja át. Előfordulhat, hogy a pénzforgalmi szolgáltatók, mint önálló adatkezelők gyűjtik és dolgozzák fel ezeket az adatokat. Ebben az esetben (amikor a pénzforgalmi szolgáltatók adatkezelők), az adott pénzforgalmi szolgáltató adatvédelmi tájékoztatója vagy adatvédelmi szabályzata az irányadó.

Adattovábbítás más adatkezelőknek

Az Ön személyes adatai elsősorban akkor kerülnek más adatkezelőknek továbbításra, amikor az egy szerződés teljesítéséhez szükséges vagy abban az esetben, amikor Társaságunknak vagy a harmadik félnek jogos érdeke fűződik a továbbításhoz, vagy ha Ön hozzájárulását adta ahhoz.

Az adattovábbítás címzettjeiről vagy annak kategóriáiról és az adattovábbítás jogalapjáról további információ az Adatkezelési célok, kezelt adatok kategóriái, jogalapok című részben található.

Előfordulhat továbbá, hogy Társaságunk adatokat olyan esetben is továbbít más adatkezelőknek, amikor arra Társaságunkat jogszabály vagy végrehajtható közigazgatási vagy bírói végzés kötelezi.

Az alábbi szolgáltatók számára továbbítjuk adatait:

Fizetési szolgáltatók:

myPOS Hungary Kft.

székhely: 1136 Budapest, Balzac utca 37. mf 2.;

Adatkezelési tájékoztató: www.mypos/hu-hu/gdpr

Futárszolgálat:

GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft. (2351 Alsónémedi GLS Európa u. 2.),

Adatkezelési tájékoztató: https://gls-group.com/HU/hu/adatkezelesi-tajekoztato/

Magyar Posta Zrt (1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6),

Adatkezelési tájékoztató: https://www.posta.hu/adatkezelesi_tajekoztato

Harmadik országba történő adattovábbítás

Társaságunk személyes adatokat továbbíthat az EGT-n kívüli, úgynevezett harmadik országokban található címzetteknek is. Ilyen esetekben az adattovábbítást megelőzően Társaságunk megbizonyosodik arról, hogy a címzett fél megfelelő szintű adatvédelmet nyújt, illetve arról, hogy Ön hozzájárult-e a továbbításhoz.

Külső hivatkozások

Társaságunk weboldala tartalmazhat hozzá nem kapcsolódó, külső szolgáltatók által üzemeltetett internetes oldalakra mutató hivatkozásokat. A hivatkozásra történő kattintást követően Társaságunknak nincs  hatása arra, hogy a hivatkozásra történő kattintás következtében esetleg a  külső  félhez továbbított személyes adatok (pl. IP-cím vagy azon weboldal URL címe, amelyen a hivatkozás található) hogyan kerülnek gyűjtésre, kezelésre és felhasználásra,  tekintettel arra, hogy a külső felek magatartása természetesen  Társaságunk ellenőrzési körén kívül esik. Ezért Társaságunk nem vállal felelősséget az ilyen személyes adatok külső fél általi kezeléséért.

Biztonság

Társaságunk munkavállalóit és a Társaságunk nevében szolgáltatásokat nyújtó   vállalkozásokat titoktartási kötelezettség terheli, valamint kötelesek a vonatkozó adatvédelmi jogszabályoknak megfelelni.

Társaságunk minden szükséges műszaki és szervezési intézkedést megtesz a megfelelő szintű biztonság biztosítása, valamint az Ön Társaságunk által kezelt adatainak különösen a következő kockázatok elleni védelme érdekében: nem szándékolt vagy jogellenes megsemmisülés/megsemmisítés, manipulálás, elveszés, megváltoztatás, valamint illetéktelen nyilvánosságra hozatal és illetéktelen hozzáférés. Társaságunk biztonsági intézkedéseit a tudomány és technika állásának megfelelően folyamatosan javítja.

Sütik

A weboldal az alábbi sütiket használja:

cookieyes-consent: Ezt a cookie-t a CookieYes használja. Megjegyzi a felhasználók hozzájárulási preferenciáit, így azokat tiszteletben tudják tartani, amikor a felhasználó a következőkben a weboldalra látogat. Nem gyűjt vagy tárol semmilyen személyes adatot a weboldal látogatóiról.

woocommerce_items_in_cart: A WooCommerce ezzel a cookie-val jegyzi fel, ha bármilyen cikk van a WooCommerce kosárban.

woocommerce_cart_hash: A WooCommerce ezzel a cookie-val állapítja meg, hogy változott-e egy kosár tartalma/adatai.

wp_woocommerce_session_*: A WooCommerce úgy állítja be ezt a cookie-t, hogy egyedi kódot hozzon létre minden vásárló számára, így tudja, hol találja meg az egyes vásárlók kosáradatait az adatbázisban.

ssupp.vid: A Smartsupp által beállított cookie a látogatóazonosító rögzítésére.

sbjs_migrations: A Sourcebuster beállítja ezt a cookie-t a látogatás forrásának azonosítására, és cookie-kban tárolja a felhasználói műveletekre vonatkozó információkat. Ez az analitikai és viselkedési süti a látogatói élmény fokozására szolgál a weboldalon.

sbjs_current_add: A Sourcebuster beállítja ezt a cookie-t a látogatás forrásának azonosítására, és cookie-kban tárolja a felhasználói műveletekre vonatkozó információkat. Ez az analitikai és viselkedési süti a látogatói élmény fokozására szolgál a weboldalon.

sbjs_first_add: A Sourcebuster beállítja ezt a cookie-t a látogatás forrásának azonosítására, és cookie-kban tárolja a felhasználói műveletekre vonatkozó információkat. Ez az analitikai és viselkedési süti a látogatói élmény fokozására szolgál a weboldalon.

sbjs_current: A Sourcebuster beállítja ezt a cookie-t a látogatás forrásának azonosítására, és cookie-kban tárolja a felhasználói műveletekre vonatkozó információkat. Ez az analitikai és viselkedési süti a látogatói élmény fokozására szolgál a weboldalon.

sbjs_first: A Sourcebuster beállítja ezt a cookie-t a látogatás forrásának azonosítására, és cookie-kban tárolja a felhasználói műveletekre vonatkozó információkat. Ez az analitikai és viselkedési süti a látogatói élmény fokozására szolgál a weboldalon.

sbjs_udata: A Sourcebuster beállítja ezt a cookie-t a látogatás forrásának azonosítására, és cookie-kban tárolja a felhasználói műveletekre vonatkozó információkat. Ez az analitikai és viselkedési süti a látogatói élmény fokozására szolgál a weboldalon.

sbjs_session: A Sourcebuster beállítja ezt a cookie-t a látogatás forrásának azonosítására, és cookie-kban tárolja a felhasználói műveletekre vonatkozó információkat. Ez az analitikai és viselkedési süti a látogatói élmény fokozására szolgál a weboldalon.

 

Az Ön adatkezeléssel kapcsolatos jogai

Jogainak érvényesítéséhez kérjük, használja az Adatkezelő pontban megadott elérhetőségeket. Ennek során kérjük, biztosítsa, hogy személye egyértelműen azonosítható legyen.

A tájékozódáshoz és hozzáféréshez fűződő jog: Önnek jogában áll megerősítést kérni tőlünk, hogy személyes adatait kezeljük-e, és ebben az esetben jogában áll személyes adataihoz hozzáférni.

Helyesbítéshez és törléshez való jog: Ön jogosult az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatok kijavítását kérni, részünkről indokolatlan késedelem nélkül. Figyelemmel az adatkezelés céljára, Ön jogosult hiányos személyes adatait kiegészíteni, többek között kiegészítő nyilatkozat nyújtásával. Ez nem alkalmazandó a számlázáshoz vagy elszámolási célokból szükséges adatokra, vagy olyan adatokra, amelyekre törvény által előírt megőrzési időszak vonatkozik. Azonban, ha ilyen adatokhoz nem szükséges hozzáférés, feldolgozásuk korlátozott (lásd az alábbiakat).

Az adatkezelés korlátozásához való jog: Ön jogosult – amennyiben a törvényben előírt követelmények teljesülnek – az adatkezelés korlátozását kérni.

Tiltakozás a jogos érdek jogalapon alapuló adatkezelés ellen: Továbbá Ön jogosult bármikor tiltakozni személyes adatainak kezelése ellen, amikor az adatkezelés jogos érdeken alapul. Ebben az esetben Társaságunk nem kezeli tovább az Ön adatait, hacsak Társaságunk nem bizonyítja, hogy az adatkezelés olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben.

Hozzájárulás visszavonása: Amennyiben Ön hozzájárult adatai kezeléséhez, jogosult bármikor visszavonni a hozzájárulását a jövőre tekintettel. Ez nem érinti a visszavonást megelőző adatkezelés jogszerűségét.

Adathordozhatóság: Amennyiben az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul, Ön jogosult az Ön által nekünk szolgáltatott adatokat strukturált, általánosan használt és géppel olvasható formátumban megkapni, vagy – ha az műszaki szempontból megvalósítható – azt kérni, hogy ezen adatokat adjuk át valamely harmadik félnek.

Felügyelő hatóságnál történő panasztétel joga: Ön jogosult panaszt tenni a felügyeletet ellátó hatóságnál. Fellebbezésével a lakóhelye vagy állama tekintetében illetékes, illetve a minket érintően illetékes felügyeleti hatósághoz fordulhat. E hatóság a következő:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: H-1125 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Tel.: +36 1 391 -1400

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

www.naih.hu

Kapcsolattartás

Amennyiben kapcsolatba kíván lépni Társaságunkkal, vagy jogait érvényesítené, kérjük az „Adatkezelő” pontban megadott elérhetőségek egyikén tegye.

Kelt. Veszprém 2024. 01. 11.